Ogłoszenie o naborze do projektu dla ucznia

LOGO PROJEKT

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Ogłaszamy nabór dla uczniów - uczestników zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu „Po co? Dlaczego? Jak? -€“ kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz budżetu państwa.

 

Projekt realizowany jest w okresie: 01.05.2017 r. - 31.07.2018 r.

Rodzaj zajęć realizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

 

Rodzaj zajęć  
Zajęcia dodatkowe z matematyki dla I etapu edukacji 1 godz. w tygodniu
Zajęcia dodatkowe z matematyk dla II etapu edukacji 2 godz. w tygodniu

Zajęcia z języka angielskiego dla I etapu edukacji

1 godz. w tygodniu

Zajęcia z języka angielskiego dla II etapu edukacji

1 godz. w tygodniu
Zajęcia dodatkowe z programowania i robotyki dla I etapu edukacji 1 godz. w tygodniu
Zajęcia dodatkowe z programowania i robotyki dla II etapu edukacji 1 godz. w tygodniu
Zajęcia specjalistyczne – wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne 1 godz. w tygodniu
Zajęcia dodatkowe oparte na metodzie  eksperymentu 
w zakresie przedmiotów przyrodniczych dla I etapu edukacji
2 godz. w miesiącu
Zajęcia dodatkowe oparte na metodzie  eksperymentu 
w zakresie przedmiotów przyrodniczych dla II etapu edukacji
4 godz. w miesiącu

 

Chętni uczniowie proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego - dokumenty te są dostępne  w sekretariacie szkoły i  u wychowawcy klasy. Dokumenty oraz formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny.


Z chwilą zakwalifikowania się do projektu uczestnik jest zobowiązany o dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - dokumenty te będą dostępne w sekretariacie szkoły, i na stronie internetowej po zakończeniu naboru.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: od 11.09.2017r. - 27.09.2017r. godz. 12.00

Załączniki: