REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pn. ,,Wspólnie dla klimatu!”

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

pn. ,,Wspólnie dla klimatu!”

1. Informacje ogólne

W ramach realizacji Bydgoskiego Grantu ekologicznego zapraszamy uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem ,,Wspólnie dla klimatu!”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat korzyści dla klimatu globalnego wynikającego z zazieleniania przestrzeni miejskiej. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych klas 1-8. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe: uczniowie klas 1-3 oraz 4-8.

2. Organizator

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Ireny Sendlerowej w Bydgoszczy.
Osaoba do kontaktu: mgr Barbara Cyran, tel. 798763092, e-mail: basia.cyran@wp.pl

3. Cele konkursu:

 • Zwrócenie uwagi na wyjątkową wartość terenów zielonych.
 • Poznanie zależności między zazielenianiem a klimatem globalnym.
 • Promocja miejskich obszarów zielonych.
 • Podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów, rodziców oraz mieszkańców miasta Bydgoszcz.
 • Rozwijanie nawyku dbania o środowisko.

4. Warunki konkursu

 • Wykonanie zdjęcia balkonu, parapetu okiennego lub aranżacji donicy. Praca powinna przedstawiać efekty działań rodzinnych zmierzających do poprawy jakości powietrza w mieście poprzez zazielenianie dostępnej przestrzeni. Zdjęcia mogą przedstawiać np. zielone balkony, ukwiecone parapety zewnętrzne lub kompozycje kwiatowe w donicach przeznaczone na zewnątrz. Dodatkowe zdjęcia mogą również przedstawiać proces powstawania wyżej wymienionych projektów.
 • Zdjęcia muszą być wyraźne.
 • Przynajmniej jedno zdjęcie musi przedstawiać uczestnika konkursu.
 • Minimalna ilość zdjęć – 1 sztuka. Maksymalna ilość zdjęć – 4 sztuki.
 • Każda praca powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem, klasą, nazwą szkoły.
 • Dołączenie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1) oraz pracy konkursowej w podanym terminie.
 • Zapoznanie z klauzulą RODO (załącznik nr 2)
 • Autor ma wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej pracy konkursowej (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 • Nadesłana praca konkursowa nie będzie naruszała praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
 • Praca przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania zgłaszanej pracy w całości lub we fragmentach przez organizatora konkursu.

6. Ocenianie prac konkursowych i nagrody:

 • Oceniane będą kolejno: zgodność pracy z tematem, pomysłowość w podejściu do tematu.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 czerwca 2022 na stronie internetowej organizatora konkursu.
 • Szkoła zostanie poinformowana o wygranych drogą mailową.
 • Najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi o zróżnicowanej wartości.
 • Od decyzji jury nie przysługują odwołania.

7. Dostarczanie prac

Prace konkursowe wraz z załącznikami należy przesłać pocztą (z dopiskiem konkurs plastyczny BGE) lub dostarczyć osobiście do sekretariatu do 31 maja 2022 r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 58im. Ireny Sendlerowej w Bydgoszczy
ul. Gdańska 53a
85-005 Bydgoszcz

Zapraszamy do udziału!