REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU NA NAJCIEKAWSZY PROJEKT ZAZIELENIENIA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU NA NAJCIEKAWSZY PROJEKT ZAZIELENIENIA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

,,Nie na wszystko na Świecie mam wpływ, ale mogę zmieniać swój Świat, sadząc rośliny”.
                                                                                                                            -Loretta Stern

1. Informacje ogólne

W ramach realizacji Bydgoskiego Grantu ekologicznego zapraszamy uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem ,,Najciekawszy projekt zazieleniania przestrzeni miejskiej.”,którego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat korzyści dla klimatu globalnego wynikającego z zazieleniania przestrzeni miejskiej. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych klas 1-8. Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy kategorie wiekowe: uczniowie klas 1-3, 4-6 oraz 7-8.

2. Organizator

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Ireny Sendlerowej w Bydgoszczy.
Osaoba do kontaktu: mgr Barbara Cyran, tel. 798763092, e-mail: basia.cyran@wp.pl

3. Cele konkursu:

 • Zwrócenie uwagi na wyjątkową wartość terenów zielonych.
 • Poznanie zależności między zazielenianiem a klimatem globalnym.
 • Promocja miejskich obszarów zielonych.
 • Podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów, rodziców oraz mieszkańców miasta Bydgoszcz.
 • Rozwijanie nawyku dbania o środowisko.

4. Warunki konkursu

 • Przygotowanie pracy plastycznej w formacie co najmniej A3 przedstawiającej projekt zazielenienia wybranej części miasta (należy podać nazwę miejsca) wraz z podaniem nazw gatunkowych roślin.
 • Każda praca powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem, klasą, nazwą szkoły.
 • Dołączenie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1) oraz pracy konkursowej w podanym terminie.
 • Zapoznanie z klauzulą RODO (załącznik nr 2)
 • Samodzielne wykonanie pracy.
 • Autor ma wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej pracy konkursowej (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 • Nadesłana praca konkursowa nie będzie naruszała praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
 • Praca przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania zgłaszanej pracy w całości lub we fragmentach przez organizatora konkursu.

6. Ocenianie prac konkursowych i nagrody:

 • Oceniane będą kolejno: zgodność pracy z tematem, pomysłowość w podejściu do tematu, estetyka.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 czerwca 2022 na stronie internetowej organizatora konkursu.
 • Szkoła zostanie poinformowana o wygranych drogą mailową.
 • Najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi o zróżnicowanej wartości.
 • Od decyzji jury nie przysługują odwołania.

7. Dostarczanie prac

Prace konkursowe wraz z załącznikami należy przesłać pocztą (z dopiskiem konkurs plastyczny BGE) lub dostarczyć osobiście do sekretariatu do 31 maja 2022 r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 58im. Ireny Sendlerowej w Bydgoszczy
ul. Gdańska 53a
85-005 Bydgoszcz

Zapraszamy do udziału!